Územní plán2024

Ploskovice - územní plán | úplné znění po změně č. 1

Základní členení území

Hlavní výkres

Koncepce dopravní a technické infrastruktury

Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace

Koordinační výkres