č. 6
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

    

 Zastupitelstvo obce Ploskovice vydává dne 30. 3. 2001 podle ustanovení
§ 15 zákona ČNR číslo 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Obec Ploskovice stanoví ve smyslu ustanovení § 1 písmeno g) zák. č. 565/1900 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj.

2. Správcem poplatku je Obecní úřad Ploskovice.

Čl. 2
Předmět poplatku

    Poplatku podléhá každý povolený provozovaný výherní hrací přístroj ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Poplatník

    Poplatníkem místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
je provozovatel, kterému bylo vydáno povolení k provozu výherního hracího přístroje ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen nejpozději do 3 dnů ode dne, kdy byl výherní hrací přístroj protokolárně uveden do provozu, písemně ohlásit tuto skutečnost správci poplatku.

2. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku svůj název, sídlo, identifikační číslo, statutární orgán, případně osoby, které jsou oprávněny za něj ve věcech poplatku jednat. Současně uvede čísla účtu u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z jejich podnikatelské činnosti.

3. Poplatník je povinen písemně do 3 dnů od protokolárního ukončení provozu výherního hracího přístroje oznámit správci tuto skutečnost.

4. Zahájení a ukončení provozu výherního hracího přístroje bude doloženo zahajovacím a ukončovacím protokolem dle vyhlášky č. 223/1993 Sb.,
o hracích přístrojích.

Čl. 5
Sazba poplatku

    Poplatek za každý výherní hrací přístroj činí 5 000,- Kč na 3 měsíce. V případě, že výherní hrací přístroj bude provozovaný po dobu kratší než
3 měsíce, bude poplatek vyměřen podle počtu kalendářních dnů, po které bude v provozu, v poměru k celkovému počtu kalendářních dnů období, na které byl povolen.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí ode dne, ke kterému byl výherní hrací přístroj uveden do provozu. Poplatková povinnost zaniká ke dni vyřazení výherního hracího přístroje z provozu.


Čl. 7
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný:
a) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 3 měsíců do
15 dnů po tomto období,
b) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu 6 měsíců ve 2 splátkách, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících, a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období,
c) při povolení provozování výherního hracího přístroje na dobu jednoho kalendářního roku ve 4 splátkách, z nichž každá odpovídá skutečné délce provozu ve 3 měsících, a to vždy do 15 dnů po tomto tříměsíčním období.

Pokud je výherní hrací přístroj povolen do 31. 12., poslední splátka se provede do 15. 1. následujícího roku.

Poplatek se platí:
a) hotově správci poplatku,
b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku,
c) jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku.

Požádá-li poplatník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než
50,- Kč, do 30 dnů od doručení žádosti.

Čl. 8
Sankce

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, přitom může zvýšit včas nezaplacený poplatek podle § 11 zák. 565/1990 Sb. až o 50%.

2. Tomu, kdo nesplní ve stanovené lhůtě povinnost nepeněžité povahy, vyplývající z této vyhlášky nebo uloženou správcem poplatku, může správce poplatku uložit pokutu dle § 37 a § 37a) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 9
Lhůty

1. Pokud poplatník nesplní svoji ohlašovací povinnost určenou obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací povinnost vznikla.

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo k jeho dodatečnému stanovení, běží 3letá lhůta znovu od konce roku,v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.

Čl. 10
Úlevy

    Na základě odůvodněné žádosti poplatníka může být poplatek v mimořádných případech snížen nebo prominut správcem poplatku. Žádost podléhá správnímu poplatku.

Čl. 11
Zrušovací a závěrečná ustanovení

O řízení ve věcech poplatku platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.


        
Tato vyhláška nabývá platnosti dne 17. 4. 2001

       

Starostka - Jana Zounová

Místostarosta - Petr Zimandl      

                                                     
                                                                                                                    

Vyvěšeno: 2. 4. 2001

Sejmuto: 20. 4. 2001