Obecně závazná vyhláška

č. 5/2004,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1993

 

Zastupitelstvo obce Ploskovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.. 2/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny ze dne 27. 9. 1993.

 

 

Článek 2

 

Z důvodů naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti                                       dnem 1. 1. 2005.

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                          .....................................................

            Petr Zimandl                                                                                      Věra Petrů

            Místostarosta                                                                                       starostka

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 21. 12. 2004

Sejmuto dne:   10.   1.  2005