Obecně závazná vyhláška

č. 4/2004

o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku obce Ploskovice

 

 

Zastupitelstvo obce Ploskovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2004 usnesením č. 24 usneslo vydat podle § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“ ):

 

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1)   Cílem vyhlášky je na základě zákonného zmocnění a v souladu s platnou právní úpravou vytvořit rámec pro zajištění veřejného pořádku v obci Ploskovice a místních částech, které jsou do jeho působnosti svěřeny.

(2)   Touto vyhláškou není dotčeno právo fyzických ani právnických osob na podnikání a provozování jiné hospodářské činnosti 1).

 

 

Článek 2

Vymezení pojmů

(1)     Veřejný pořádek v obci je stav, který umožňuje klidné a pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a realizaci jejich práv, zejména nedotknutelnosti osoby a jejího soukromí, ochrany majetku, ochrany zdraví a práva na příznivé životní prostředí.

(2)     Činnosti, kterými je nebo může být v obci narušován veřejný pořádek, jsou především:

-         pořádání veřejných hudebních produkcí v podobě živé i reprodukované hudby (například taneční zábavy, plesy, diskotéky)

 

 

Článek 3

Omezující opatření k zabezpečení veřejného pořádku

(1)   Omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku spočívají

a) ve vymezení místa a času, na nichž lze některé činnosti vykonávat

b) ve vymezení místa, kde jsou některé činnosti zakázány

(2)   Pro pořádání veřejných hudebních produkcí dle čl. 2 odst. 2 písm. a/ této vyhlášky platí časové omezení - lze je pořádat v době od 6,00 do 22,00 hodin, tedy mimo dobu nočního klidu (časové omezení).

 

 

 

 

 

 

Článek 4

Výjimky

(1)      Z ustanovení čl. 3 odst. 2 této vyhlášky může na písemnou žádost udělit výjimku zastupitelstvo obce.

(2)      Výjimku lze udělit pouze:

a)  na pořádání konkrétní akce,

b) na určité časové období, je-li činnost (akce) pravidelně opakována, ne však na dobu přesahující jeden rok

(3)      Žadatel o výjimku doloží žádost

a) přesným označením činnosti, dobou a místem konání, určením pořadatele, uvedením druhu hudební produkce a jejím provozovatelem

b) předpokládaným počtem osob, které se akce zúčastní,

c) identifikací osoby odpovědné za zajištění pořadatelské služby,

(4)      Zastupitelstvo obce může udělení výjimky a stanovení její účinnosti podmínit splněním určitých doplňujících podmínek směřujících k zajištění veřejného pořádku.

(5)      Zastupitelstvo obce může udělenou výjimku v průběhu jejího trvání odejmout, narušuje-li činnost v době nočního klidu veřejný pořádek.

(6)      Povinnost žádat o výjimku se nevztahuje na akce pořádané obcí.

 

 

 

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

(1)   Uplatněním této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené jinými předpisy 2).

(2)   Na postup dle této vyhlášky se nevztahují předpisy o správním řízení.

(3)   Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Ploskovice č. 9/2002 o veřejném pořádku a čistotě z 20. 4. 2002

(4)   Z důvodů naléhavého obecného zájmu tato vyhláška nabývá účinnosti                           dnem 1. 1. 2005.

 

 

 

 

...............................................                                                                       .............................................

Petr Zimandl                                                                                       Věra Petrů

místostarosta                                                                                        starostka

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 12. 2004

Sejmuto:   10.   1.  2005

 

 

 

1) Čl. 26 ost. 1 Listiny základních práv a svobod

2) např. zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů