Obecně závazná vyhláška

č. 3/2005,

kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 3/2004

 

Zastupitelstvo obce Ploskovice se na svém zasedání dne 2. 12. 2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 

 

Článek 2

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

 

 

 

 

 

 

 

....................................................                                          .....................................................

            Petr Zimandl                                                                                       Věra Petrů

            místostarosta                                                                                        starostka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: 9. 12. 2005

Sejmuto dne:   23. 1. 2006