Obecně závazná vyhláška Obce P L O S K O V I C E
č. 3/2003
„O místním poplatku ze psů“

Zastupitelstvo Obce Ploskovice vydalo dne 4. 12. 2003 podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek I.
Základní ustanovení a předmět poplatku

Obec Ploskovice vybírá dle ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek ze psů.

Článek II.
Správa poplatku

Správu poplatku uvedeného v článku I této vyhlášky vykonává Obec Ploskovice (dále jen správce poplatku). Při řízení ve věcech tohoto poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon nestanoví jinak.


Článek III.
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem psa je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.


Článek IV.
Poplatek

Poplatek ze psů platí držitel ze psů starších 1/2 roku obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla anebo změně počtu psů jednoho držitele platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícím po měsíce, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.Článek V.
Sazba poplatku

1) Sazba poplatků ze psů činí za kalendářní rok
Za prvního psa 50,- Kč
Za druhého a dalšího téhož držitele 100,- Kč

2) Sazba poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu činí za kalendářní rok
Za prvního psa 30,- Kč
Za druhého a dalšího téhož držitele 60,- Kč

3) V případě držení psa po dobu kratší než 1 rok se platí poplatek v poměrné výši, minimálně však za 1/2 kalendářního roku.

Článek VI.
Osvobození

1) Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa:
a) kterým je osoba nevidomá, bezmocná ( § 2 vyhlášky č. 284/1995Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění) a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle právního předpisu (§ 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním pojištění ve znění pozdějších předpisů)
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v čl. VI, písm. a)
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis – např. Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

2) Vznik nároku na osvobození je poplatník uvedený v odst. 1 povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě 30-ti dnů od vzniku skutečnosti, nejpozději však do konce kalendářního roku, kterého se poplatek týká. Nárok na osvobození doloží:
ad a) Průkaz zdravotního postižení
ad b) Živnostenský list
ad c) Zřizovací listinu
ad d) Osvědčení o složené zkoušce způsobilosti

Článek VII.
Ohlašovací povinnost

1) Osoby uvedené v čl. III této vyhlášky jsou povinny oznámit správci poplatku do 30-ti dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky jméno, příjmení, datum narození držitelů psa, kteří jsou pláci poplatku.

2) V případě, že dojde u držitele psa ke změně v držení nebo počtu psů, jsou osoby uvedené v čl. III této vyhlášky povinny ohlásit tyto skutečnosti do 30-ti dnů od jejich vzniku.Článek VIII.
Splatnost poplatku

Držitel psa je povinen uhradit poplatek správci poplatku 1x ročně a to do konce března kalendářního roku.

Článek IX.
Způsob placení poplatku

1) Držitel psa uhradí poplatek
a) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku na bankovní účet uvedený pod písmenem c. Jako variabilní symbol použije přidělený číselný kód
b) přímo u správce poplatku – Obecní úřad Ploskovice čp. 2
c) jinou bezhotovostní platbou na bankovní účet č. 8523-471/0100 vedený u Komerční banky, a. s., kde uvede jako variabilní symbol přidělený číselný kód

Článek X.
Sankce

1) Nebudou-li poplatky ze psů zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené (neodvedené poplatky) až o 50%.

2) Pokud poplatník nebo osoba uvedená v čl. III nesplní svoji povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou obce, může správce poplatku uložit poplatníkovi pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu § 37 zákona 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.Článek XI.
Lhůty

1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost (poplatkovou povinnost) určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém oznamovací (poplatková) povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci učiněn výkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška Obce Ploskovice č. 3/1994.

2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2004.……………………………………….. …….………………………………….
starostka:       Věra Petrů
místostarosta: Petr Zimandl