Obecně závazná vyhláška č. 2/2005

kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školyZastupitelstvo obce Ploskovice se na svém zasedání dne 27. 5. 2005 usnesením č. 27 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Na základě uzavřené dohody obcí Ploskovice,Býčkovice,Třebušín,Chudoslavice, Staňkovice a Žitenice o vytvoření společných školských obvodů, je území obce Ploskovice částí školského obvodu Základní školy Ploskovice, příspěvkové organizace, okres Litoměřice, 411 42 Ploskovice č.36 zřízené obcí Ploskovice.


Čl. 2
Závěrečná ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 6. 2005.


………………...............                                                ....................................
     Petr Zimandl                                                                     Věra Petrů
    místostarosta                                                                      starostka