Obecně závazná vyhláška Obce Ploskovice  č. 2/2004                                          

                                         

 

Obec Ploskovice na základě usnesení zastupitelstva obce číslo 23 ze dne 3. 11. 2004 podle           § 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 1 odst. 3 písm. d) a § 15 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požárních ochraně, ve znění zákona č. 498/2002 Sb. A podle § 10 zákona č 128/2000 Sb.,         o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., vydává obecně závaznou vyhlášku

 

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

 

Článek I.

Úvodní ustanovení

 

Požární řád Obce Ploskovice upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

 

Článek II.

Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

 

1.      Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá Obec Ploskovice, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.

2.      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna požární hlídkou obce a jednotkou Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice.

 

3.      K zabezpečení úkolů podle odstavce 1:

a)      stav požární ochrany v obci bude projednán na zasedání zastupitelstva obce minimálně  1x za rok a vždy po závažných mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně obce.

b)      kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu je pověřen velitel a členové požární hlídky – konkrétní určení osob a rozsah působnosti bude součástí dokumentace obce

 

 

 

Článek III.

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky

 

  1. Za činnosti, při kterých hrozí nebezpeční vzniku požáru se dle místních podmínek považuje: akce při kterých dochází k shromažďování většího počtu osob. Vzhledem k tomu, že akce pořádá Státní zámek Ploskovice ve svém areálu, obec stanovuje podmínku pro možnost použitelnosti příjezdových cest. Obec požaduje dodržení minimálně 3m volné průjezdné šířky komunikací pro případný účinný zásah jednotek PO.

 

  1. Za budovu zvláštního významu se považuje Státní zámek Ploskovice. Podmínky požární bezpečnosti objektu určuje provozovatel činnosti vlastním opatřením.

 

  1. Za dobu se zvýšeným nebezpečím požáru se podle místních podmínek považuje:

Období sucha, které vyhlašuje hejtman Ústeckého kraje. Jedná se o delší období vysokých teplot a mimořádného sucha, dále období sklizně pícnin a obilovin. Opatření týkající se tohoto období obec Ploskovice zveřejní způsobem v místě obvyklým. Mimo jiné v tomto období platí zákaz kouření a rozdělávání ohňů. Tímto ustanovením nesmí být dotčeno nařízení kraje dle § 27 odst. 1 písm. f) bod 1. zákona o požární ochraně, respektive vychází se z tohoto ustanovení.

 

 

 

Článek IV.

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

 

1.      Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požáru, uvedených v čl. VII.

 

2.      Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany, uvedenými v čl. II.

 

Článek V.

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stav a vybavení

 

1.      Obec zřizuje požární hlídku, vybavenou požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.

 

2.      Požární technika a věcné prostředky požární ochrany:

a)      požární technika a věcné prostředky požární ochrany jsou uloženy  v požární zbrojnici v části obce Těchobuzice

b)      seznam požární techniky – požární stříkačka PPS 12 – 2 ks;                                                    požární stříkačka PPS 8 – 1 ks

 

 

 

Článek VI.

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti. Stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti

 

1.      Obec stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů a další zdroje požární vody, které musí svou kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

a)      přirozené:

-         rybník v zámeckém parku v Ploskovicích (jeho využití je nutno vždy dohodnout s NPÚ – Správou Státního zámku v Ploskovicích)

b)      umělé:

-         požární nádrž v Těchobuzicích

-         hydrantová síť vodovodních řádů (v majetku SčVK)

 

2.      Obec v případě potřeby zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu/příjezdové komunikace, který v jednom vyhotovení předává jednotce HZS ÚK, územní odbor Litoměřice.

 

3.      Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.

 

4.      Vlastník pozemku/příjezdové komunikace ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.

 

Článek VII.

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

 

1.      Obec zřizuje následující ohlašovny požárů, které jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“:

a)      obecní úřad (v pracovní době)

b)      bydliště starosty a místostarosty (mimo pracovní dobu – nepřetržitě)

 

 

Článek VIII.

Způsob vyhlášení požárního poplachu

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

a)      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo

b)      signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály).

V případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem nebo podle místní situace voláním „HOŘÍ“.

 

Článek IX.

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu  Věstníku právních předpisů Ústeckého kraje, částka 8/2003,  je uveden v příloze č. 1.

 

 

 

Článek X.

Závěrečná a zrušovací ustanovení

 

  1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší požární řád obce Ploskovice vydaný dne 26. 10. 1993.

 

  1. Tyto vyhláška nabývá účinnosti dne 22. 11. 2004

 

 

 

 

 

…………………………………….                                     ………………………………………..

            Petr Zimandl                                                             Věra Petrů

            Místostarosta                                                             starostka

 

 

 

 

Vyvěšeno:   4. 11. 2004

Sejmuto:    19. 11. 2004

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 2/2004

 

 

SEZNAM SIL A PROSTŘEDKU

JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY

PODLE POŽÁRNÍHO POPLACHOVÉHO

PLÁNU KRAJE

 

1.      Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obce a právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku požární ochrany.

2.      V případě vzniku požáru nebo jiné mimořádné události jsou pro poskytnutí pomoci v katastru obce určeny podle stupně požárního poplachu následující jednotky požární ochrany:

 

Stupeň požárního           poplachu

První jednotka PO

Druhá jednotka PO

Třetí jednotka PO

I.

 PH Ploskovice, JSDHo Třebušín

CPS Litoměřice

PS Úštěk

II.

JSDHo Liběšice

JSDHo Polepy

JSDHo Terezín

III.

JSDHo Bohušovice

JSDHo Vrbice

JSDHo Lovečkovice

 

Požární jednotky jsou na místo zásahu (resp. do zálohy na stanici HZS) povolávány prostřednictvím operačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje na vyžádání velitele zásahu.