Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2005
    kterou se upravují pravidla pohybu psů na veřejných prostranstvích v obci Ploskovice.Zastupitelstvo obce Ploskovice se na svém zasedání dne 11. 2. 2005 usneslo vydat v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a na základě § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :


Č l á n e k 1
Úvodní ustanovení
1/ Do samostatné působnosti obce Ploskovice patří spravování záležitostí,
které jsou v zájmu obce a jejích občanů včetně ochrany veřejného pořádku.
Jednou z oblastí narušování místních záležitostí veřejného pořádku v obci Ploskovice je volný a nekontrolovaný pohyb psů na veřejných prostranstvích a znečišťování těchto míst psími exkrementy, dále ohrožování bezpečnosti a zdraví občanů těmito psy, což je považováno za nežádoucí stav.

2/ Veřejným prostranstvím pro účely této obecně závazné vyhlášky (dále vyhláška) se rozumí všechny místní komunikace, ulice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení a sloužící obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.


Č l á n e k 2
Závaznost vyhlášky

Tato vyhláška je závazná pro fyzické osoby, které jsou vlastníky psa nebo další osoby, kterým pes byl svěřen (dále chovatel), mající na území obce trvalé bydliště nebo se na území obce zdržují.


Č l á n e k 3
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

1/ Chovatel je povinen učinit opatření nezbytná k zamezení úniku psa na veřejná prostranství.

2/ Chovatel je povinen zamezit volnému pohybu psa na plochách veřejné zeleně, květinové výsadby, v místech určených k rekreaci nebo turistice jeho vedením na vodítku.

3/ Zakázán je vstup se psy na dětská hřiště, pískoviště (hřiště TJ Sokol, hřiště u OÚ, hřiště u bytového domu v Ploskovicích čp. 65), do veřejných budov a veřejných zařízení označených zákazovou značkou, viz příloha č. 1.

4/ Na veřejných prostranstvích, kde dochází k většímu soustředění lidí (před obchodem, poštou, restaurací, OÚ a zdravotním střediskem) je povinen chovatel vést psa na vodítku a opatřeného náhubkem.

5/ Chovatel je dále povinen opatřit psa náhubkem a řádně zabezpečit proti úniku v případech nutného opuštění zvířete z důvodu zajišťování osobních záležitostí (obchod, pošta, OÚ, zdravotní středisko, restaurace).

6/ Povinností chovatele je kontrolovat pohyb psa, aby nedošlo k ublížení na zdraví z nedbalosti, způsobení hmotné škody jiné osobě, k obtěžování jiné osoby, nebo jiného zvířete, k zavinění dopravní nehody.

7/ Opatřit psa náhubkem je povinností vždy v případě, že se jedná o agresivního a špatně ovladatelného psa.

8/ Chovatel je povinen opatřit psa při pohybu na veřejném prostranství evidenční známkou, která je vydána Obecním úřadem Ploskovice po zaplacení místního poplatku ze psů dle příslušné obecně závazné vyhlášky.

9/ V případě, že pes znečistí veřejné prostranství exkrementy, je povinen chovatel tyto bezprostředně odstranit.

 

Č l á n e k 4
Sankce

Porušení ustanovení této vyhlášky bude posuzováno a řešeno jako přestupek podle zvláštního zákona1).


Č l á n e k 5
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 2. 3. 2005.