Obecně závazná vyhláška Obce P L O S K O V I C E
č. 1/2003
„O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a stavebního odpadu“

Zastupitelstvo Obce Ploskovice vydalo dne 4. 12. 2003 podle § 10 písm. c), § 84 odst. 2 písm. i), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), svým usnesením č. 16, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu (dále jen „nakládání s komunálními odpady“). Navazuje na platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství a upravuje práva a povinnosti všech osob při nakládání s komunálními odpady a odpady komunálního charakteru na území obce. Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území Obce Ploskovice trvalý pobyt nebo se na území obce nacházejí nebo jsou vlastníky nemovitosti na území obce, a pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které se zapojí do systému stanoveného touto vyhláškou.
2. Tato vyhláška se vztahuje na celé území Obce Ploskovice, které tvoří tyto části obce: Ploskovice, Maškovice, Těchobuzice, Vinné.


Článek II.
Základní pojmy

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.
2. Nebezpečný odpad – odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím právním předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech.
3. Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
4. Nakládání s odpady –jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování.
5. Shromažďování odpadů – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady.
6. Sběr odpadů – shromažďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění.
7. Původce odpadů – pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů.
8. Oprávněná osoba – každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle tohoto zákona nebo podle zvláštních předpisů.
9. Sběrné nádoby – nádoby na odpad odsouhlasené Obecním úřadem Ploskovice a oprávněnou osobou, a to:
a) Typizované popelnice o obsahu 70, 110, 120 a 240 litrů.
b) Velkokapacitní kontejnery o obsahu 6 600 litrů.
c) Zvláštní sběrné nádoby pro tříděné druhy odpadu. Tyto nádoby musí být barevně odlišeny a zřetelně označeny druhem odpadu, který je možno do nich ukládat.
d) Plastové pytle o obsahu 60 a 110 litrů označené logem BEC. Pytle mohou být používány pouze po předchozím odsouhlasení obecního úřadu. Obecní úřad také stanovuje podmínky jejich užívání.
10. Dostatečnou kapacitou sběrných nádob se rozumí takový stav, kdy sběrná nádoba není odpadem přeplněna, a to ani těsně před jejím vyprázdněním oprávněnou osobou.
11. Využitelné složky komunálního odpadu jsou zejména papír, sklo a plasty.
12. Stavební odpad je odpad, který vzniká při stavební činnosti, zejména beton, tašky, keramika, sádrové stavební hmoty, kámen, omítka a výkopová zemina.Článek III.
Stanoviště sběrných nádob

1. Sběrné nádoby jejich uživatelé umísťují na vhodné stálé stanoviště, které se nachází na vlastním pozemku uživatele sběrné nádoby, nebo na veřejném prostranství (§ 17, odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Vhodným stálým stanovištěm se rozumí zejména plochy vyhrazené pro sběrné nádoby, místa na chodnících a komunikacích, kde netvoří překážku v silničním provozu.
2. Sběrnými místy na území obce jsou:
a) Sběrná místa příslušná k bytovým nemovitostem – typizované popelnice, plastové pytle.
b) Veřejné prostranství před budovou OÚ Ploskovice, pod lípou na návsi v Maškovicích, u budovy hasičské zbrojnice v Těchobuzicích a u zastávky BUS ve Vinné – zvláštní nádoby pro tříděné druhy odpadu (sklo, plasty).
c) Na určených (označených) místech pro vlastníky rekreačních objektů v k.ú. Vinné – typizované popelnice, plastové pytle.
d) Přechodná sběrná místa na veřejných prostranstvích pro umístění velkoobjemového kontejneru. Zřízení těchto sběrných míst se oznamuje způsobem v obci obvyklým.
e) Odpadkové nádoby a koše na veřejných prostranstvích.
f) Zvláštní místa stání u ambulantního sběru nebezpečných odpadů:
Ploskovice u bývalé váhy
Těchobuzice u budovy hasičské zbrojnice
Maškovice pod lípou na návsi
Vinné u čekárny BUS
Přesný termín ambulantního svozu nebezpečných odpadů se oznamuje způsobem v obci obvyklým.
g) Stálá sběrná místa nespotřebovaných a vyřazených léků a veterinárních přípravků jsou výhradně v lékárnách. Lékárny k tomuto účelu mají určené označené nádoby.
3. Uživatel musí sběrné nádoby v termínu svozu umístit tak, aby mohly být vysypány pomocí svozové techniky.


Článek IV.
Omezení

Je zakázáno:
1. Odkládat odpady mimo sběrné nádoby, vytvářet skládky odpadů, nakládat s odpady jinde, než v místech k tomu určených a ukládat odpady z domácností a z podnikatelské činnosti do veřejných odpadkových košů rozmístěných v obci.
2. Ukládat do sběrných nádob odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, zejména žhavý popel, ropné nebo výbušné látky, galvanické články, akumulátory, obaly od nebezpečných látek a jedů, uhynulá zvířata a zdraví ohrožující látky.
3. Ukládat do sběrných nádob objemný odpad, zeminu, kovové předměty o hmotnosti nad 1 kg, kamení a suť, stavební odpady a materiály z úpravy zahrádek.
4. Spalovat odpady v zařízeních jiných nežli k tomu určených a zapalovat obsah sběrných nádob.
5. Odkládat netříděné odpady do jiných sběrných nádob než do těch, které jsou ve vlastnictví nebo užívání toho, kdo odpad odkládá.
6. Poškozovat sběrné nádoby na odpad a umísťovat na ně propagační materiály bez souhlasu vlastníka.
7. Strhávat ze sběrných nádob samolepky označující platnost svozu.
8. Odložené odpady přebírat, vybírat odpady ze sběrných nádob a nádob na tříděný odpad.
9. Vypouštět freonové náplně z chladících zařízení do ovzduší.


Článek V.
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

1. Svoz a odstraňování odpadu na území obce zajišťuje oprávněná osoba dle stanoveného harmonogramu. Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad do sběrných nádob pro ně určených a odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstranění dle systému stanoveného touto vyhláškou.
2. Fyzické osoby jsou povinny třídit využitelné složky komunálního odpadu a odkládat je do zvláštních nádob pro tříděné druhy odpadu.
3. Podnikatelé se mohou na základě písemné smlouvy s obcí zapojit do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí.
4. Odpady se ukládají do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
5. Pořadatelé veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí jsou povinni v místech konání umisťovat dostatečný počet sběrných nádob a zabezpečit odvoz a odstranění v nich nashromažděného odpadu, jakož i úklid sběrných stanovišť.


Článek VI.
Sankce

Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů. Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Obecní úřad Ploskovice, OŽP MěÚ Litoměřice.


Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška Obce Ploskovice č. 7/2001.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2004
…………………………………………… ………………………………………………..
starostka:       Věra Petrů
místostarosta: Petr Zimandl