Důvodová zpráva k obecně závazné vyhlášce obce Ploskovice č. 1/2006,

kterou se vyhlašuje závazná část 1. změny územního plánu obce Ploskovice a mění obecně závazná vyhláška obce č. 1/2004

 

 

 

Zastupitelstvo obce Ploskovice schvaluje, podle ustanovení § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle ustanovení § 29, odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku obce Ploskovice č. 1/2006, týkající se závazné části 1. změny územního plánu obce Ploskovice.

 

 

Podnětem ke zpracování 1. změny územního plánu obce Ploskovice jako platné územněplánovací dokumentace byla potřeba obce provést některé úpravy územního plánu. Část těchto úprav byla uvedením stavu v územním plánu do souladu se skutečností (nová hranice obce, jiné funkční využití), část byly další nové lokality pro možný rozvoj obce vyvolané potřebami obce i majitelů některých pozemků; dále byla zahrnuta úprava kategorií funkčního využití, odrážející vývoj ve společnosti. Některé body, původně zamýšlené k zahrnutí do 1. změny ÚPO Ploskovice, byly během projednávání zadání a návrhu řešení vypuštěny.

 

Zpracováním 1. změny ÚPO Ploskovice byl pověřen ateliér FACIS architekti pod vedením Ing. arch. Richarda Cibika, který již dříve připravil ke schválení návrh územního plánu Ploskovice po zemřelém architektu Šantrůčkovi.

Obecní úřad Ploskovice jako pořizovatel 1. změny ÚPO se rozhodl vzhledem k jednoduchosti zadávané změny nechat vypracovat přímo návrh řešení bez konceptu. Zpracování a projednávání 1. změny územního plánu obce proběhlo v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcí vyhláškou. Souhlas nadřízeného orgánu územního plánování se schválením 1. změny ÚPO Ploskovice byl vydán dne 1. 12. 2006 pod č. j. UPS/950/169206/174340/06/B.

 

Během projednávání návrhu nebyly vzneseny námitky ani připomínky; všechny požadavky dotčených orgánů byly do návrhu řešení zapracovány.

Všechny body, určené zadáním k zapracování do návrhu 1. změny ÚPO Ploskovice, byly splněny. Výjimkou je bod 1.16 – zapracování projektu veřejného vodovodu v části Vinné. Protože po několika jednáních nebylo možné určit, na jaký zdroj pitné vody se vodovod ve Vinném napojí, bylo od bodu 1.16 upuštěno, aby byla 1. změna ÚPO Ploskovice včas schválena (od 1. 1. 2007 začne platit nový stavební zákon, podle kterého by bylo nutné dále postupovat – to by znamenalo delší časovou prodlevu). V případě realizace vodovodu ve Vinném se bude postupovat podle pokynů stavebního úřadu v Litoměřicích.

Pro úplnost je třeba dodat, že ještě v rámci projednání zadání byl vypuštěn bod 1.17 (rozšíření zastavitelného území ve Vinném), a to z důvodu nesouhlasu Správy CHKO České středohoří.

 

Vše je dokumentováno ve složkách „Územní plán obce Ploskovice, 1. změna, návrh zadání“, včetně dokladové části a „1. změna územního plánu obce Ploskovice, návrh řešení, dokladová část“, které archivuje OÚ Ploskovice.