OBSAH:

1. ÚVOD
1.1. Výchozí situace pro zpracování Strategie obce Ploskovice
1.2. Struktura Strategie rozvoje obce


2. SITUAČNÍ ANALÝZA
2.1. Socioekonomická analýza
2.1.1. Geografická poloha území
2.1.2. Sídelní struktura
2.1.3. Obyvatelstvo
2.1.4. Bytový fond
2.1.5. Občanská vybavenost
2.1.6. Ekonomická základna
2.1.6.1. Zemědělství
2.1.6.2. Lesnictví
2.1.6.3. Průmysl
2.1.6.4. Malé a střední podnikání
2.1.7. Cestovní ruch a služby
2.1.7.1. Cestovní ruch
2.1.7.2. Služby
2.1.8. Trh práce
2.1.9. Infrastruktura
2.1.9.1. Doprava
2.1.9.2. Technická infrastruktura
2.1.10. Životní prostředí
2.1.11. Kultura a sport
2.1.12. Územně plánovací dokumentace

3. ANALÝZA SWOT

4. PRIORITY

5. PROJEKTY

1. Úvod


1.1 Výchozí situace pro zpracování Strategie rozvoje obce Ploskovice

Obec Ploskovice dosud neměla zpracovaný ucelený dokument, který by určil hlavní směry strategie rozvoje, popsal specifické problémy, stanovil priority a způsoby řešení.
Vzhledem k tomu, že většina rozvojových a podpůrných programů, ze kterých lze získat finanční prostředky na rozvoj obce, vyžaduje tento dokument, je nezbytné mít uvedený dokument kvalitně zpracovaný.
Strategie rozvoje byla zpracována v polovině roku 2004 zastupitelstvem obce. Obec Ploskovice je členem Mikroregionu České Středohoří, pro který je nezbytné, aby členské obce měli popsané konkrétní cíle a záměry.

1.2 Struktura Strategie rozvoje obce

Sociálně ekonomická situace
Cílem byla analýza problémů a rozvojového potenciálu obce. Pro srovnání jsou použity údaje okolních obcí sdružených v Mikroregionu České Středohoří.
K celkovému vyhodnocení situace bylo použito hodnocení silných a slabých stránek a vnějších příležitostí a ohrožení (metoda SWOT analýzy).

Strategická část
V druhé části dokumentu byly vymezeny prioritní oblasti dalšího rozvoje a k jednotlivým prioritám byly přiřazeny vlastní projekty, které tvoří realizační náplň celé strategie rozvoje. Zásobník projektů obsahuje jak rozvojové programy připravené ke spolufinancování, tak i projektové záměry, které je nutné do této části dopracovat.
Zásobník projektů je dokument, který bude v průběhu realizace strategie průběžně doplňován a obměňován.
2. Situační analýza

2. 1. Socioekonomická analýza

2.1.1 Geografická poloha území

Ploskovice
Urbanistická struktura obce je charakteristická kompaktní zástavbou kolem centrálního prostoru – návsi, korigovaná ve svém uspořádání nejen areálem státního zámku, ale i rozsáhlými plochami zemědělského půdního fondu. Specifickou skutečností je, že na současné zastavěné území obce Ploskovice navazuje i současné zastavěné území sousední obce Býčkovice (ubytovna a hřiště pro kopanou na severu, zemědělský areál východně od obce při historické cestě ze zámku). Vlastní obec je historicky spjata s historií zámku.

Státní zámek je vybudován na terénním zlomu přeměněném v terasu, kterou sledují arkádové galerie těsně přiléhající k zámku v podobě račích klepet. Na jejich koncích stojí užitkové stavby: ve východní je umístěna škola, v západní pak provozní prostory zámku včetně sociálních zařízení pro návštěvníky (havarijní stav). V suterénu jsou grotty, umělé jeskyně s fontánami. Areál zámku včetně parku o výměře cca 9 ha je obestavěn obvodovou zdí s několika vstupy – branami. Hlavní kompoziční osy areálu tvoří hlavní vnitřní komunikace ve směru Z-V(Býčkovice) a S-J (historická cesta k rybníku s mlýnem, dnes ke st. silnici I/15 a želez. zastávce Ploskovice).

Těžiště obce představuje nepravidelná náves s parkovištěm, objekty občanské vybavenosti a fragmenty veřejné zeleně. Díky svému uspořádání a poloze je funkčně předurčena jako přirozené těžiště obce. Obec nemá výraznou dominantu, původní kostel v Býčkovicích byl s ohledem na havarijní stavební stav asanován.

Původní zástavba obce svým charakterem z části odpovídá chmelařsko-viničnému domu Litoměřicka, zčásti pak i patrovým roubeným domům. Tento charakter byl prostorově narušen výstavbou pěti obytných domů (středisková obec), nová rodinná zástavba poměrně vhodně koresponduje s původní zástavbou, i když by byl jednoznačně přijatelnější obdélníkový půdorys a sedlové střechy. Z hlediska trvalého bydlení zaujímá celý severní sektor obce.

Jižní sektor obce pak tvoří jednak zámecký areál a jednak rozsáhlé plochy – areály zemědělské výroby historického i novodobého data, zčásti odkoupené soukromými vlastníky pro podnikání i bydlení. Tyto dva areály tvoří samostatné monofunkční zóny.

Současné zastavěné území obce je nenarušené, v podstatě bez demolic, výjimku tvoří výše uvedený areál zemědělské výroby a objekt tzv. „Slovárny“. Z hlediska funkčního využití převládají obytné objekty (71% původní usedlosti, rodinné domy, bytové domy), 7 objektů slouží k individuální rekreaci. Forma zástavby a zejména její plošné uspořádání je s ohledem na kvalitu ZPF (86% rozlohy k.ú. obce) vysoce ekonomická.

Z hlediska výškového zónování jednoznačně převládá 1-2 podlažní zástavba (obytné domy jsou rovněž 2podl. s obytným podkrovím). Tvar střech až na výjimky je sedlový, v půdorysném řešení se zejména uplatňuje obdélník.

Kvalita stavebního fondu je do určité míry poplatná době výstavby, v mnoha případech i ekonomické situaci vlastníků. Málo vyhovující stav vykazuje pouze obytný dům při silnici do Maškovic (dříve ubytovna s kuchyní). Naprosto nevyhovující stavební stav mají některé původní objekty státního statku (stáje, stodoly, sklady), z nichž řada má v současné době již demoliční charakter. Stodoly jsou odkoupeny soukromými vlastníky k podnikání.

Z architektonického a krajinářského hlediska má nejvyšší hodnotu areál zámku s rekonstruovaným parkem. Nové uspořádání bylo realizováno na návsi (parkoviště, hřiště pro děti, nová vstupní brána do zámku). Obec působí dobrým obytným prostředím, umocněným rozsáhlými zahradami a plochami sadů. Mezi hlavní urbanistické a architektonické nedostatky patří: objekt restaurace na návsi a v podstatě nefunkční areály zemědělské velkovýroby.

Z urbanistického hlediska měla obec v rámci současného zastavěného území vyčerpány všechny rezervy územního rozvoje. S ohledem na stav a využití zemědělských objektů se nabízí možná kvalitativní přestavba (změna funkce).Těchobuzice
Urbanistická struktura je charakteristická kompaktní zástavbou kolem hlavní průjezdné komunikace, kterou tvoří původní zemědělské statky charakteru lidové architektury (srubové s řezanými štíty a pavlačemi z 18. – 19. století a zděné empírové domy z 19. století). Tento charakter byl prostorově narušen výstavbou jednoho dvoupodlažního obytného domu (bytovky). Původní objekt Těchobuzického mlýna má charakter kompletní demolice, přilehlý rybník je nefunkční.

Současné zastavěné území je v podstatě bez demolic. Z hlediska výškového zónování jednoznačně převládá 2podl. zástavba. Tvar střech až na výjimky je sedlový, v půdorysném řešení se jednoznačně uplatňuje obdélník. Za potenciální územní rezervy lze považovat původní plochy SEMPRY v severní části zástavby (přestavba). Těchobuzice působí dobrým obytným prostředím, umocněným rozsáhlými zahradami a plochami sadů, dříve nazýváno „Českou Kalifornií“.


Maškovice
Urbanistická struktura je charakteristická kompaktní zástavbou kolem návsi s hlavní průjezdní komunikací, s typickými znaky zemědělské a ovocnářské vsi. Historicky je připomínána k roku 1346. Zástavbu prezentuje několik srubových objektů s řezanými štíty a pavlačemi z 18. – 19. století a zděné empírové domy z 19. století, využívaných dnes k individuelní rekreaci.
Současné zastavěné území je v podstatě bez demolic, mimo 2 stodol. Z hlediska výškového zónování jednoznačně převládá 2podl. zástavba. Tvar střech převládá sedlový, v půdorysném řešení se jednoznačně uplatňuje obdélník. Maškovice nemají žádné územní rezervy.
Maškovice působí dobrým obytným prostředím, centrální prostor tvoří náves a solitery zeleně s kapličkou.

Vinné
Urbanistická struktura je charakteristická kompaktní zástavbou kolem hlavní průjezdné komunikace a Trojhorského potoka, kterou tvoří původní selské domy z 18. – 19. století částečně i hrázděné, několik zděných objektů je využíváno rekreačně, objekt čp. 8 je se zvonicí. Historicky je doloženo k r. 1115, jako majetek kladrubského kláštera.

Současné zastavěné území je v podstatě bez demolic, ohrožena je existence nefunkčního areálu původního statku (Myslivecké sdružení Kalich). Z hlediska výškového zónování převládá 1-2podl. zástavba. Tvar střech je sedlový, v půdorysném řešení se jednoznačně uplatňuje obdélník. Jedinou územní rezervu představuje st.p. č. 24.

Vinné působí dobrým obytným prostředím, umocněným přilehlými lesními porosty Trojhory a blízkosti sportovně rekreačního areálu Třebušínského rybníka.

Starý Mlýnec
Původně podhorská víska při Lučním potoce, historicky doložená již k r. 993 jako majetek břevnovského kláštera. Urbanistická struktura byla takřka až na několik objektů zcela zlikvidována a nahrazena rekreačními domky. V současné době tedy představuje výraznou rekreační lokalitu řešeného území.2.1.2 Sídelní struktura

Obec Ploskovice tvoří vlastní obec Ploskovice a místní části Maškovice, Těchobuzice, Vinné a Starý Mlýnec.
Spolu s dalšími obcemi Mikroregionu České Středohoří tato skutečnost – vysoký počet malých a středních venkovských obcí – zcela koresponduje se strukturou sídelního systému na úrovni celého litoměřického okresu

Tabulka č. 1: Základní charakteristika území
Územní jednotka Počet částí obce Počet katastrů Rozloha (ha) Počet obyvatel Hustota zalidnění na 1 km2
Ploskovice 4 4 839 370 44
Býčkovice 2 2 555 283 51
Chudoslavice 2 1 385 128 33
Staňkovice 1 1 259 30 12
Trnovany 2 1 304 298 98
Třebušín 5 5 1 563 466 30
Žitenice 3 3 1 308 1 407 108
Mikroregion Č.S. 19 17 5 213 2 982 57
Zdroj: ČSÚ


Tabulka č. 2: Základní charakteristika sídelního systému
Územní jednotka Počet obcí Počet částí obce Počet částí obce na 1 obec Průměrná rozloha (km2)
na 1 obec na 1 část obce
Ploskovice 1 4 4 x 2,10
Mikroregion Č.S. 7 19 2,7 7,4 2,74
Okres Litoměřice 105 265 2,5 9,8 3,9
ČR 6 249 15 071 2,4 12,6 5,2
Zdroj: ČSÚ


Tabulka č. 3: Velikostní struktura obcí
Územní jednotka Počet obcí s počtem obyvatel absolutně
0-199 200-499 500-999 1 000 -
1 999 2 000 -
9 999 10 000 -
49 999 50 000+
Ploskovice x
Mikroregion Č.S. 2 4 0 1 0 0 0
Okres Litoměřice 22 45 18 12 6 2 0
ČR 1 642 2 018 1 291 664 503 109 22
Zdroj: ČSÚ2.1.3 Obyvatelstvo

Předpoklad demografického vývoje obce se odvíjí z porovnání statistických údajů z jednotlivých Sčítání lidu, domů a bytů.

Demografický vývoj je dán dvěma hlavními faktory, kterými jsou obecné tendence populačního vývoje a možnosti rozvoje obytného území. Poslední zjištění o demografickém růstu a zároveň vypočítaná projekce obyvatelstva přirozenou měnou pro území státu, krajů a okresů do roku 2020 nedává důvod k optimismu. Populační vývoj bude poznamenán velkými úbytky hlavně po roce 2010, kdy se ocitnou v pásmu zvýšené úmrtnosti dnes stále nejčetnější ročníky narození 1945-1950. I nejoptimističtější předpoklad počítá s úbytkem populace České republiky pod hranice 10 mil. osob.

K určité stabilizaci by mohl přispět možný rozvoj a nabídka nových obytných ploch. Ten se v návrhovém období v obci předpokládá, a to v jádrovém sídle obce, tj. v Ploskovicích. V návrhovém období je připraveno území pro realizaci v prvních dvou etapách celkem 17 jednotek a pro třetí, výhledovou etapu vytipována rezerva pro dalších 16. Zde je třeba říci, že obdobné úvahy o rozvoji se vedou i v dalších obcích.
V návrhovém období, tedy v časovém úseku deseti až patnácti let lze v řešené obci počítat s tím, že reálný počet bydlících bude v rozmezí 350 – 400 osob s tím, že jej může pozitivně ovlivňovat rozvoj obytného území, na který by měla být řešená obec připravena. Na základě předpokladu rozvoje obytného území je závěrem zkonstruován model rozložení obyvatel jednotlivých sídel řešené obce.

Část obce Stav 1991 Etapy 1, 2, R
Ploskovice 264 305
Těchobuzice 71 65
Vinné 23 20
Maškovice 19 10
Celkem 377 400Tabulka č. 4: Vývoj počtu obyvatel
Územní jednotka 1991
(SLDB) 2003
(k 31.12.)
Ploskovice 377 370
Býčkovice 257 283
Chudoslavice 124 128
Staňkovice 30 30
Trnovany 270 298
Třebušín 418 466
Žitenice 1 171 1 407
Mikroregion Č.S. 2 647 2 982
Okres LT 113 883 114 953
ČR 10 302 215 10 211 455
Zdroj: ČSÚTabulka č. 5: Vývoj obyvatelstva přirozenou a mechanickou měnou (1.1.1991-31.12.2000)
Územní jednotka Stav k 1.1.1991 Přirozená měna Migrační saldo Přírůstek celkem Stav k 31.12.2000
absolutně
Ploskovice 800 -1 -79 -80 328 */
Býčkovice 0 -3 -10 -13 238 */
Chudoslavice 0 -3 -5 -8 108 */
Staňkovice 0 -3 8 5 30 */
Trnovany 273 -1 9 8 281
Třebušín 422 4 -11 -7 415
Žitenice 1 184 -32 152 120 1 304
Mikroregion Č.S. 2 679 -39 64 25 2 704
Okres LT 113 938 -2 031 2 425 394 114 332
Zdroj: ČSÚ

*/stav k 1.1. 1991 před územní změnou
Pozn: bilance obyvatelstva navazuje vždy na SLDB, proto je možné počítat vývoj pouze v období mezi SLDB

Tabulka č. 6: Věková struktura obyvatelstva – absolutní a relativní hodnoty (k 31. 12. 2003)
Územní jednotka Věkové skupiny obyvatelstva
absolutní hodnoty relativní hodnoty
Celkem 0-14 15-59 60+ 0-14 15-59 60+
Ploskovice 370 52 246 72 14,1 66,5 19,5
Býčkovice 283 51 186 46 18,0 65,7 16,3
Chudoslavice 128 20 86 22 15,6 67,2 17,2
Staňkovice 30 3 19 8 10,0 63,3 26,7
Trnovany 298 50 199 49 16,8 66,8 16,4
Třebušín 466 76 305 85 16,3 65,5 18,2
Žitenice 1 407 205 984 218 14,6 69,9 15,5
Mikroregion Č.S. 2 982 457 2025 500 15,3 67,9 16,8
Okres LT 114 953 17 793 75 508 21 652 15,5 65,7 18,8
ČR 10 211 455 1 554 475 1 971 225 6 685 755 15,2 19,3 65,5
Zdroj: ČSÚ


Tabulka č. 7: Vzdělanostní struktura obyvatelstva (k 1. 3. 2001 – SLDB)
Územní jednotka Obyvatelstvo
starší 15 let Nejvyšší dokončené vzdělání
SŠ s maturitou VŠ SŠ s maturitou VŠ
absolutně relativně
Ploskovice 299 59 12 19,7 4,0
Býčkovice 231 41 1 17,7 0,4
Chudoslavice 115 16 2 13,9 1,7
Staňkovice 26 5 2 19,2 7,7
Trnovany 242 55 12 22,7 5,0
Třebušín 370 64 12 17,3 3,2
Žitenice 1 096 230 44 21,0 4,0
Mikroregion Č.S. 2 379 470 85 19,8 3,6
Okres LT 95 708 24 734 5 415 25,8 5,7
ČR 8 575 198 2 431 171 762 459 28,4 8,9
Zdroj: ČSÚ (SLDB 2001)

2.1.4 Bytový fond

V obci Ploskovice a místních částech je převážná část zástavby rodinných domů (55%) v soukromém vlastnictví. V návrhu územního plánu obce je navrženo několik lokalit pro budoucí výstavbu RD, na kterých je nutné vybudovat inženýrské sítě. Pozemky jsou dosud ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR. Po dokončení územního plánu obec požádá o bezúplatný převod těchto pozemků do vlastnictví obce. Budoucí výstavba je však závislá na získaných finančních prostředcích a možnosti jejich získání ze státních dotací.
Část domů v obci slouží pro trvalé bydlení, část je využívána pro potřeby chalupářů, kteří nejsou v obci trvale hlášení – obzvlášť v místních částech obce tato skupina převažuje.


2.1.5 Občanská vybavenost

Obec je zřizovatelem Základní školy Ploskovice, která zajišťuje provoz mateřské školy a školní jídelny. Obědy ze školní jídelny mají možnost odebírat i občané obce. Vzhledem k zastaralému vybavení a novým hygienickým normám je nutné provést řadu změn, které by byly řešeny etapově:
1) Rekonstrukce školní jídelny
2) Plynofikace objektu
3) Rekonstrukce mateřské školy
4) Rekonstrukce hygienických zařízení.

Základní škola je provozována v levém křídle zámeckého areálu, jehož vlastníkem je NPÚ Praha. Celý areál byl prohlášen za národní kulturní památku. Veškeré rekonstrukce podléhají jejich schválení a limitujícím faktorem jsou finanční prostředky obce jako zřizovatele. V jednání je případná spoluúčast NPÚ na plynofikaci objektu, na ostatní rekonstrukce je třeba získat finanční prostředky.


2.1.6 Ekonomická základna

Ekonomickou základnu (EZ) tvoří souhrn areálů a provozoven, v nichž probíhají převážně výrobní činnosti (výrobní, opravárenské, řemeslné, skladové, dopravní, včetně návazných služeb a komerce). V řešeném území obce se jedná o zařízení nezemědělské a zemědělské výroby. Celkový počet podnikatelských subjektů je 72.


2.1.6.1 Zemědělství

Obec a mikroregion jsou součástí okresu Litoměřice, který spadá do oblasti s příznivými podmínkami pro zemědělskou výrobu. Mikroregion má zemědělský charakter a tomu odpovídá skladba ploch a pozemků. V rámci mikroregionu však lze sledovat poměrně velké rozdíly ve kvalitě půdy podle katastrálních území jednotlivých obcí.
Zemědělství bylo vždy dominantní činností v celém správním území Ploskovice. Po rozpadu Státního statku zde hospodaří několik soukromých zemědělců. Převažující činností je produkce ovoce, rostlinná a částečně i živočišná výroba.Ploskovice
Původní zemědělský areál státního statku, tzv. Horní statek je z části soukromých vlastníků a z části v majetku firmy SORTO, s.r.o., která provozuje dopravní a obchodní činnost. Zemědělstvím se nezabývá.
Druhý areál v jižným sektoru obce je z větší části již zdemolován, z původních staveb zde zbyla pouze sušička chmele a objekt živočišné výroby. Byty v dolním areálu byly prodány nájemníkům, naopak bytovky v horním areálu jsou majetkem soukromého vlastníka.
Skladové haly bývalého ACHP Lovosice, v jihozápadní části obce, jsou prázdné, majitelem je INVESTA Praha, s.r.o., se sídlem v Lovosicích. Haly jsou nahodile pronajímány jako sladovací prostory, ale většinou jsou prázdné.
Areál původní živočišné výroby – „Ploskovický dvůr“ je opuštěný, obsazena je jenom bytovka. Je po částech prodán soukromým vlastníků a z části pronajímán Pozemkovým fondem ČR. Je zde navrženo středisko agroturistiky s možností ubytování a rodinného bydlení.

Těchobuzice
V Těchouzicích jsou soukromí zemědělci zabývající se převážně ovocnářstvím a rostlinnou výrobou, v minimální míře i živočišnou výrobou.

Vinné
Ve Vinném je několik soukromých zemědělců, provozujících rostlinnou i v omezeném množství živočišnou výrobu.

Pozn.: Další zemědělský areál situovaný u východní zdi zámeckého parku (k.ú. Býčkovice) ovlivňuje zásadním způsobem životní prostředí v Ploskovicích, zejména pak areál NKP státního zámku Ploskovice. Původní objekt výkrmny prasat a vybetonovaná plata jsou v pronájmu. Objekt je využíván zároveň jako mísírna krmiv a polní hnojiště. Silážní jámy jsou využívány jako skládka odpadů firmou Ekosa, s.r.o.
V rámci zachování charakteru krajinného prostředí by se zemědělská výroba měla udržet – tento problém by měly vyřešit rodinné farmy se specializací na rostlinnou, živočišnou výrobu anebo ovocnářství. Jako doplňková činnost by měla být agroturistika.

Tabulka č. 8: Struktura pozemků – zemědělská půda (k 31. 12. 2003)
Územní jednotka Zemědělská půda
v %
z celkové plochy v tom v %
orná
půda zahrady,
ovocné sady trvalý
travní porost chmel,
vinice
Ploskovice 84,3 62,2 25,8 8,8 3,1
Býčkovice 88,8 76,1 3,3 12,4 8,2
Chudoslavice 62,8 49,5 32,6 18,0 x
Staňkovice 66,5 81,6 4,2 14,2 x
Trnovany 89,9 87,0 10,1 2,9 x
Třebušín 60,0 54,7 6,7 38,7 x
Žitenice 52,8 71,4 16,9 11,7 x
Mikroregion Č.S. 67,4 65,9 14,0 18,3 1,8
Okres LT 71,5 81,8 6,3 9,5 2,4
ČR 54,1 71,7 4,9 22,7 0,7
Zdroj: ČSÚ


Tabulka č. 9: Struktura pozemků – nezemědělská půda (k 31. 12. 2003)
Územní jednotka Nezemědělská půda
v % z celkové plochy
lesní
plochy vodní
plochy zastavěná plocha ostatní plochy celkem
Ploskovice 7,7 0,5 1,9 5,5 15,7
Býčkovice 0,6 1,4 1,5 7,7 11,2
Chudoslavice 30,8 0,3 1,1 5,0 37,2
Staňkovice 27,0 1,7 1,0 3,9 33,5
Trnovany 0,0 0,2 2,0 7,9 10,1
Třebušín 33,2 0,7 1,2 4,8 40,0
Žitenice 40,5 0,1 1,4 5,2 47,2
Mikroregion Č.S. 25,0 0,6 1,4 5,5 32,6
Okres LT 16,3 1,8 1,9 8,4 28,5
ČR 33,5 2,0 1,7 8,7 45,9
Zdroj: ČSÚ2.1.6.2 Lesnictví

Obec je vlastníkem lesů o rozloze 311 453 m2.. V těchto lesích je nutné hospodařit a v případě kalamitních stavů – živelné pohromy, příp. napadení kůrovcem má obec povinnost napadené a poškozené porosty vytěžit a novou výsadbou obnovit.


2.1.6.3 Průmysl

Na území obce se nenachází žádný průmyslový podnik, ani opuštěný průmyslový objekt. V části původního statku provozuje svoje podnikatelské aktivity firma SORTO, s.r.o., která provozuje dopravní a obchodní činnost. Skladové haly bývalého ACHP Lovosice jsou prázdné, majitelem je INVESTA Praha, s.r.o. Haly jsou náhodně pronajímány jako skladovací prostory.
Areál původní živočišné výroby – „Ploskovický dvůr“, v části bývalých kravínů byl Pozemkovým fondem ČR prodán a měl by sloužit podnikatelským aktivitám.
Průmysl však ovlivňuje sociálně ekonomickou situaci obyvatel mikroregionu, neboť většina práceschopného obyvatelstva vyjíždí do spádových měst Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem a Štětí. Tato města jsou sídly významných zaměstnavatelů s regionální působností.2.1.6.4 Malé a střední podnikání
V obci je cca 72 podnikatelských subjektů.

Tabuka č. 10: Počet ekonomických subjektů (k 31. 12. 2003)
Územní jednotka Počet ekonomických subjektů
celkem počet ES na 100 EA
Ploskovice 72 38,1
Mikroregion Č.S. 682 47,6
Okres Litoměřice 26 232 44,6
ČR 2 325 977 44,3
Zdroj: ČSÚ (RES a SLDB 2001)
2.1.7 Cestovní ruch, služby

2.1.7.1 Cestovní ruch

Území obce i celého mikroregionu nabízí možnosti pro rozvoj některých forem cestovního ruchu, zejména turistiky. Obcí nevede žádná turistická trasa, ale naopak zde vede významná cyklistická trasa Litoměřice – Žitenice – Ploskovice – Třebušín – Velké Březno – Ústí nad Labem. Jediným, ale o to významnějším cílem je národní kulturní památka Státní zámek Ploskovice.
Nedostatkem, a zároveň skrytým potencionálem obce je nedostatečný stav turistické infrastruktury. Cílem obce je zřízení multifunkčních objektů v jednotlivých částech obce, vytvoření informačního centra v budově OÚ včetně úschovny kol. V obci není možnost ubytování a jsou zde nedostačující plochy k parkování.


2.1.7.2 Služby

V obci se nachází základní škola, mateřská škola, poštovní úřad, ordinace praktického lékaře – 1x měsíčně a 1x za 14 dní dětská poradna. Ordinace lékařů je umístěna v přízemí budovy OÚ. Jako základní stravovací zařízení v obci slouží restaurace s letní terasou na návsi. Kromě restaurace je zde i maloobchodní prodejna a provozovna kadeřnictví.2.1.8 Trh práce

Zaměstnanost v obci je výrazně ovlivněna vyjížďkou za prací mimo obec. V obci, která je vysloveně zemědělská a ovocnářská je několik podnikatelských subjektů, které částečně poskytují omezenou možnost zaměstnání v zemědělství a ještě většinou sezónně.
Dojíždějící občané jsou zaměstnáni v závislosti na kvalifikaci a vzdělanosti, jak na úřadech, tak i v různých průmyslových podnicích či službách.
Míra nezaměstnanosti v okrese Litoměřice k 31. 7. 2004 dosahovala 13,1 %, dle EU 12,1%. K 31. 7. 2004 bylo v evidenci Úřadu práce 7 215 uchazečů o zaměstnání.


2.1.9 Infrastruktura


2.1.9.1 Doprava

Obec, včetně místních částí, leží jednak na trase Litoměřice – Žitenice – Pohořany – Ploskovice – Třebušín a dále na trase Litoměřice – Trnovany – Ploskovice – Třebušín. Dopravní obslužnost je zajišťována hromadnou autobusovou dopravou a 2 km vzdálenou vlakovou zastávkou. Silnice první třídy I/15 je v tomto prostoru rozhodujícím dopravním prvkem, i když prochází v okrajové části katastru obce. Je vedena v těsném souběhu s regionální tratí Lovosice – Česká Lípa. Oba tahy tvoří dopravní koridor. Síť místních komunikací detailně zpřístupňuje zastavěné území obce a jejích částí. Řada z nich je navržena k rekonstrukci a k lokalitám výstavby rodinných domů jsou pak navrženy nové komunikace.


2.1.9.2 Technická infrastruktura

V Obci Ploskovice, Maškovice a Těchobuzice je vybudován vodovodní řad. Vodovodní řad však není v obci Vinné, kde se obyvatelé potýkají s nedostatkem vody, kterou byli zásobováni z vlastních studní. Řešení tohoto problému je v jednání. Kanalizace a ČOV je vybudována pouze v obci Ploskovice. V návrhu řešení je obec Maškovice, která by se na stávající ČOV připojila. Další obce – Těchobuzice, Vinné a část Ploskovic budou v další etapě řešení.
Vodovod Vinné a kanalizace Maškovice, Těchobuzice a Vinné představují největší nedostatek ve vybavenosti území technické infrastruktury.
Plynofikace obce Ploskovice a místní části Maškovice byla dokončena a obyvatelé se postupně připojují. V ostatních částech obce je v převážné míře vytápění domů na tuhá paliva. Další rozšíření plynofikace se zatím nepředpokládá.


2.1.10 Životní prostředí

Stav životního prostředí v obci je celkem příznivý, nenachází se zde žádný velký zdroj znečištění. Po provedené plynofikaci v Ploskovicích a Maškovicích dochází k postupnému snižování znečišťujících látek z topenišť na tuhá paliva. V okolních obcích bychom tento problém v budoucnu chtěli postupně řešit ekologickými kotli v domácnostech.


2.1.11 Kultura a sport

V obci je travnaté hřiště pro kopanou + 60m dlouhá běžecká dráha + sektor pro skoky (cca 7 000 m2) – katastrálně patří do obce Býčkovice. Obec Ploskovice požádala Katastrální úřad v Litoměřicích o změnu hranice katastrálního území.
Jedno hřiště pro odbíjenu a dětské hřiště je situováno v lokalitě u bytovek a hřiště pro MŠ u obecního úřadu. Tato hřiště je nutné rekonstruovat, aby odpovídala současným požadavkům.
V obci chybí tělocvična případně víceúčelové sportoviště. Pro koupání slouží nádrž v Těchobuzicích, kde by bylo vhodné doplnit hřiště na volejbal nebo nohejbal, připadně dětské hřiště.
Hlavní kulturní zařízení obce, vedle knihovny v prostorách budovy obecního úřadu, je společenský sál v samostatném objektu. Vzhledem k tomu, že nebyl využíván, je v současné době pronajat jako depozitář oblastnímu muzeu v Litoměřicích. Převážná část kulturních akcí probíhá nyní v areálu nebo přímo ve státním zámku v Ploskovicích a dále v ZŠ Ploskovice.Po plánované rekonstrukci OÚ by mohla být k dispozici společenská místnost, vhodná pro besedy a představení žáků ZŠ, případně jako výstavní prostory. Rádi bychom navázali na tradici vesnických zábav a plesů a k tomu účelu využili prostor rekonstruovaného KD v nedalekých Chudoslavicích.
Koncerty hudby, vítání občánků a podobné akce pořádáme ve spolupráci se státním zámkem.2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce

Obec ná rozpracovanou územně plánovací dokumentaci ve stadiu zapracování připomínek do návrhu ÚPD a vyjádření krajského úřadu. Předpokládáme, že tento dokument bude dokončen během 3 měsíců a v závěru letošního roku bude mít obec platnou územně plánovací dokumentaci.
3. Analýza SWOT

Druhou částí při zpracování Strategie rozvoje obce Ploskovice bylo provedení SWOT analýzy.
Situace v obci byla vyhodnocena stanovením slabých a silných stránek a současně byly označeny hlavní vnější rozvojové příležitosti a identifikována možná rizika. Slabé stránky byly postupně seřazeny tak, jak byla definována jejich naléhavost.
Analýzou SWOT byl vytvořen přechodový můstek ke strategické části dokumentu, zabývající se řešením hlavních rozvojových problémů mikroregionu.

Analýza SWOT

Stanovení silných S a slabých W stránek řešeného území, příležitostí O a hrozeb T působících na řešeném území.

Silné stránky
• CHKO – zdravé a krásné prostředí
• nádherná památka – Státní zámek Ploskovice
• turistická a rekreační oblast
• fungující obecní úřad
• plynofikace obce
• technická infrastruktura ve větší části obce
• spolupráce s TJ SOKOL Ploskovice a státním zámkem
• možnost výstavby RD
• postupná oprava ZŠ, MŠ a její zachování
• úprava budovy OÚ a její využití pro veřejnost

Slabé stránky
• chybějící projekty a jejich finanční náročnost
• neúplná technická infrastruktura v obci – vodovod Vinné, kanalizace, veřejné osvětlení
• nefunkční a zastaralé autobusové čekárny – multifunkční objekty
• nedostatečně a nefunkčně využitý objekt OÚ
• nutná rekonstrukce zařízení TJ SOKOL
• zařízení pro kulturní programy v areálu zámeckého parku (podium, hlediště, lavičky, apod.)
• plynofikace ZŠ, rekonstrukce školní jídelny a MŠ
• nedostatek financí

Příležitosti
• přístup k dotacím a finančním zdrojů z EU
• blízkost větších měst – Litoměřice, Roudnice nad Labem, Ústí nad Labem
• turisticky zajímavá oblast – NKP státní zámek, cyklotrasy
• dostat se do podvědomí návštěvníků jak tuzemských, tak zahraničních
• možnost převodu pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku obce
• zhodnocení zemědělské produkce v regionu navázat na ovocnářské tradice
• velký zájem o stavební parcely
• rozšíření možnosti podnikání na území obce (nové subjekty)
Hrozby
• nezaměstnanost, občané dojíždějí a pracují sezónně
• problémy se získáním dotací ze státního rozpočtu a z EU
• legislativa týkající se venkova
• legislativa týkající se ZŠ
• nedostatek finančních prostředků na spolufinancování
• nedostatečně velký mikroregion pro dotační tituly4. Priority

Po identifikaci hlavních problémů byly jasně určeny přednosti, kterými obec disponuje a byly posouzeny vnější rozvojové příležitosti, které by mohly být využity ku prospěchu obce. Dále byla označena rizika, která by mohla ohrozit příznivý vývoj v obci.
Na základě tohoto vyhodnocení byly stanoveny priority pro období 5-10 let, které vycházejí z potřeb obce tak, jak byly popsány v analýze SWOT a pro které bude obec vyhledávat, připravovat a následně realizovat projekty.

Priorita 1

Zajištění územních, technických a infrastrukturních podmínek a občanské vybavenosti podmiňujících rozvoj obce.

Situace
Obec má v místních částech nedostatek v technické infrastruktuře, ve Vinné není veřejný vodovod, v Maškovicích, Těchobuzicích a části Ploskovic není kanalizace, což ovlivňuje životní prostředí a život obyvatel v obci. V obci a všech místních částech je také zastaralé veřejné osvětlení. Další nezbytný úkol je příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů , rekonstrukce ZŠ a plynofikace objektu ZŠ.


Zdůvodnění priority
Odstranění základních problémů v technické infrastruktuře a rekonstrukce ZŠ (školní jídelna, MŠ, hygienická zařízení) podmiňují ekonomický rozvoj obce a přispějí ke zlepšení podmínek pro místní obyvatele.


Cíl
Iniciovat a připravit infrastrukturní projekty pro zlepšení standardu bydlení a občanské vybavenosti v obci.


Projekty:
• dokončení ÚPD
• technické infrastruktury v obci (vodovod Vinné, kanalizace Maškovice, odvod dešťových vod z komunikací)
• plynofikace objektu ZŠ
• rekonstrukce školní jídelny a MŠ
• rekonstrukce kotelny ZŠ
• rekonstrukce hygienických zařízení ZŠ
• investice do sítí budoucí výstavby
• rekonstrukce veřejného osvětleníPriorita 2

Rozvoj podnikání a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj turistického ruchu.
Situace
Obec má předpoklady pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu díky NKP Státní zámek Ploskovice a příznivé poloze – CHKO. V současné době není tento potenciál dostatečně využíván.

Zdůvodnění priority
Vybudování infocentra s úschovnou kol na obecním úřadě by přispělo ke zvýšení komfortu pro návštěvníky a zároveň by to přineslo pracovní příležitosti.

Cíl
Provést 1. etapu rekonstrukce obecního úřadu s vybudováním infocentra, společenské místnosti a úschovny kol.

Projekty
• rekonstrukce budovy obecního úřadu – 1. etapa


Priorita 3

Podpora sportovních, kulturních a společenských akcí pro zlepšení kvality života v obci, posílení místní identity.

Situace
V obci bylo navázáno na dobrou spolupráci se ZŠ, TJ SOKOL a Státním zámkem, do této spolupráce jsou zapojeni i občané.

Zdůvodnění priority
Obnovení sounáležitosti obyvatel k obci, zlepšení kvality společenského soužití,zvýšení atraktivity obce návštěvníkům.

Cíl
Rekonstrukce zázemí a kabin TJ SOKOL Ploskovice, dokončení rekonstrukce přízemí obecního úřadu pro vytvoření vhodných společenských prostor.

Projekty
• rekonstrukce budovy obecního úřadu
• rekonstrukce šaten a zázemí TJ SOKOL Ploskovice
• rekonstrukce dětského hřiště
• rozšíření sportovního areálu v Těchobuzicích
• modernizace a rozšíření obecního rozhlasu (bezdrátová ústředna)
5. PROJEKTY

Projekt č. 1: Dokončení územního plánu obce
Projekt č. 2: Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Projekt č. 3: Rekonstrukce veřejného osvětlení
Projekt č. 4: Výstavba multifunkčních autobusových čekáren – turistických odpočívadel
Projekt č. 5: Odvod dešťové vody z komunikace v Ploskovicích
Projekt č. 6: Rekonstrukce školní jídelny
Projekt č. 7: Plynofikace základní školy
Projekt č. 8: Rekonstrukce přízemí základní školy
Projekt č. 9: Rekonstrukce dětského hřiště
Projekt č. 10: Rekonstrukce kabin TJ SOKOL Ploskovice
Projekt č. 11: Vodovod Vinné
Projekt č. 12: Kanalizace Maškovice
Projekt č. 13: Inženýrské sítě pro výstavbu rodinných domů
Projekt č. 14: Vybudování chodníků Ploskovice, Těchobuzice
Projekt č. 15: Dokončení sportovního areálu v Těchobuzicích
Projekt č. 16: Vybudování příjezdové komunikace k vodní (hasičské) nádrži v Těchobuzicích
Projekt č. 17: Modernizace a rozšíření obecního rozhlasu o Maškovice a Vinné a napojení na
IZS formou bezdrátové ústředny
Projekt č. 18: Zmapování sítě podzemních chodeb a projekt řešení
Projekt č. 19: Obnova turistických cest s případnou výstavbou cyklostezek
Popis projektového záměru č. 1

Název projektu:
• dokončení územního plánu obce

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu:
• dokončení ÚPD obce jako základního dokumentu pro rozvoj obce a možnosti čerpání finančních prostředků z fondů EU
• převod pozemků z majetku Pozemkového fondu ČR do majetku obce

Popis projektu
• dopracování připomínek a schválení návrhu územního plánu

Harmonogram realizace
• 2. pololetí 2004

Celkové náklady projektu
• 103 000,- Kč

Příprava projektu
• ve fázi realizace


Popis projektového záměru č. 2

Název projektu
• rekonstrukce budovy obecního úřadu – 1. etapa

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu:
• účelné využití budovy OÚ
• zřízení infocentra
• zřízení společenské místnosti
• zvýšení atraktivity obce pro rozvoj cestovního ruchu

Popis projektu
• vybudování informačního centra se zázemím
• vybudování společenské místnosti s trvalou výstavou vývoje ovocnářství v obci
• vytvoření lékařských ordinací s čekárnou a zázemím pro obvodního a dětského lékaře

Harmonogram realizace


Celkové náklady
• 3 000 000,- Kč

Připravenost projektu k realizaci
• veřejné projednání
• zpracovaná projektová dokumentacePopis projektového záměru č. 3

Název projektu
• rekonstrukce veřejného osvětlení

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• snížení spotřeby elektrické energie
• rozšíření veřejného osvětlení

Popis projektu
• celková rekonstrukce s výměnou svítidel za úspornější
• výměna a rozšíření počtu konzolí

Harmonogram realizace
• rok 2005

Celkové náklady projektu
• 120 000,- Kč

Připravenost projektu k realizaci
• veřejné projednání
• zpracovaný návrh řešeníPopis projektového záměru č. 4

Název projektu
• výstavba multifunkčních autobusových čekáren – turistických odpočívadel

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení úrovně cestování
• poskytnutí přístřešku pro turisty
• zlepšení vzhledu v obci

Popis projektu
• příprava plochy pro zakotvení objektů
• vybudování a umístění 3 ks autobusových čekáren – turistických odpočívadel
• vydláždění přístupové cesty

Harmonogram realizace
• rok 2005

Celkové náklady projektu
• 244 000,- Kč

Připravenost projektu
• veřejné projednání
• zpracovaná projektová dokumentacePopis projektového záměru č. 5

Název projektu
• odvod dešťové vody z komunikace v Ploskovicích

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení infrastruktury v obci

Popis projektu
• vybudování horských vpustí
• odvedení dešťové vody z vozovky do vyhloubených příkopů mezi obcí Maškovice a Ploskovice
• umístění žlabovnic pro odvod vody do kanalizačního roštu

Harmonogram realizace
• roky 2004 – 2005

Celkové náklady
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi přípravy projektu
Popis projektového záměru č. 6

Název projektu
• rekonstrukce školní jídelny

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• splnění hygienických a provozních požadavků

Popis projektu
• celková rekonstrukce se zavedením plynové přípojky
• rozšíření stávajících prostor zázemí
• výměna spotřebičů a nádobí
• vybudování hygienických zařízení (umyvadla, výlevky, apod.)

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenosti projektu k realizaci
• veřejné projednání
• zpracovaná projektová dokumentace
Popis projektového záměru č. 7

Název projektu
• plynofikace základní školy

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení životního prostředí snížením emisí pro obyvatele obce a návštěvníky parku a státního zámku

Popis projektu
• umístění a zapojení plynových kotlů na stávající rozvod

Harmonogram realizace
• rok 2005

Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• rozpracovaný projekt

Popis projektového záměru č. 8

Název projektu
• rekonstrukce přízemí základní školy

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení hygienických a prostorových podmínek žáků základní a mateřské školy

Popis projektu
• oddělení prostor mateřské školy včetně hygienických zařízení
• vybudování sociálních zařízení žáků základní školy a personálu
• vybudování šaten pro žáky základní školy

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi rozpracovaného projektuPopis projektového záměru č. 9

Název projektu
• rekonstrukce dětského hřiště

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• splnění požadavku EU a lepší funkční využití

Popis projektu
• oprava zahradního altánu
• vybudování nových chodníků
• výměna dětských houpaček a dalšího vybavení

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměru

Popis projektového záměru č. 10

Název projektu
• rekonstrukce sportovního zařízení TJ SOKOL Ploskovice

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení podmínek pro sportovní vyžití obyvatel obce a členů TJ

Popis projektu
• rekonstrukce sociálních a hygienických zařízení
• oprava kabin hráčů
• vybudování klubovny
• oprava střechy – výměna krytiny
• fasáda

Harmonogram realizace
• rok 2005

Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměruPopis projektového záměru č. 11

Název projektu
• vodovod Vinné

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení životních podmínek pro obyvatele obce a chalupáře

Popis projektu
• vybudování vodovodního přivaděče
• vybudování vodovodních přípojek k č.p.

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměru
Popis projektového záměru č. 12

Název projektu
• kanalizace Maškovice

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení životního prostředí a životních podmínek obyvatel obce

Popis projektu
• vybudování kanalizačního řadu včetně přípojek
• připojení na ČOV

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměruPopis projektového záměru č. 13

Název projektu
• vybudování inženýrských sítí pro výstavbu rodinných domů

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení životních podmínek a rozvoj obce

Popis projektu
• vybudování vodovodních, kanalizačních a energetických přípojek pro jednotlivé lokality výstavby rodinných domů

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměruPopis projektového záměru č. 14

Název projektu
• vybudování chodníků v obci Ploskovice a Těchobuzice

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení životních podmínek obyvatel obcí

Popis projektu
• oprava stávajících chodníků a jejich kolaudace
• dobudování další sítě chodníků

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměru

Popis projektového záměru č. 15

Název projektu
• rozšíření sportovního areálu v Těchobuzicích

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení přírodního prostředí a životních podmínek pro obyvatele a rekreanty

Popis projektu
• vybudování dětského hřiště
• vybudování hřiště na volejbal a nohejbal

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměru


Popis projektového záměru č. 16

Název projektu
• celková rekonstrukce příjezdové komunikace k vodní (požární nádrži v Těchobuzicích)

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení životního prostředí obyvatel poblíž komunikace

Popis projektu
• vybudování kanalizačních vpustí
• vyrovnání povrchu
• vytvoření nového povrchu včetně krajových žlabovek

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměruPopis projektového záměru č. 17

Název projektu
• modernizace a rozšíření obecního rozhlasu o Maškovice a Vinné a napojení na IZS formou bezdrátové ústředny

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zlepšení informovanosti obyvatel

Popis projektu
• instalace bezdrátové ústředny a propojení se stávající ústřednou
• rozšíření tlampačů do Maškovic a Vinného

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměruPopis projektového záměru č. 18

Název projektu
• zmapování sítě podzemních chodeb a projekt na jejich zabezpečení (případně opravu)Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zajištění bezpečnosti v obci, zvýšení atraktivity turistiky a cestovního ruchu

Popis projektu
• provedení geofyzikálního průzkumu v předpokládaném teritoriu obce (historická část)
• vytvoření výkresu
• podzemní průzkum
• projekt na sanaci

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměru


Popis projektového záměru č. 19

Název projektu
• obnova turistických cest s výstavbou cyklostezek

Nositel projektu
• obec Ploskovice

Cíl projektu
• zvýšení turistického ruchu a návštěvnosti obce

Popis projektu
• obnova pěších stezek mezi obcemi
• rozšíření vybudovaných stezek o cyklostezky
• vybudování přístřešků a odpočívadel
• označení

Harmonogram realizace


Celkové náklady projektu
• nevyčísleny

Připravenost projektu k realizaci
• ve fázi projektového záměru